Hem dricksvattenfilter

Klor i dricksvatten

Utdrag ur informationsskriften Vattenbladet, utgåva Nr 2, tryckt mars -89 Klor, klor, otäckt klor. Mycket klor, lite klor, klor är gift. Klor, klor, otäckt klor. Mycket klor, lite klor, klor är gift.

Nu är det fastslaget! Klorering av dricksvatten ger åderförkalkning och cancerogener. Läs om forskarrönen från Naturvårdsverket och Amerikanska Miljöskyddsstyrelsen (USEPA).

klor i vatten

Sedan urminnes tider har vi tagit för givet att det vatten vi dricker är rent och fritt från giftiga föroreningar. Emellertid har vi de senaste decennierna fått se otaliga exempel på en allt värre miljöförstörelse i världen, vilket även drabbat vårt dricksvatten.

klorLarmrapporter från Naturvårdsverket & Amerikanska Miljöskyddsstyrelsen
Så gott som samtliga svenska hushåll har idag ett tappvatten, som om än inte på kort men väl på lång sikt är direkt hälsovådligt. Detta fastslår såväl Naturvårdsverket som Amerikanska Miljöskyddsstyrelsen, U.S. Environniental Protection Agency (USEPA), i uppmärksammade rapporter.

klorKlorerat vatten är enligt Naturvårdsverket cancerframkallande
— Klorering av vårt dricksvatten bör minska drastiskt eller helt upphöra, eftersom det finns klara indikationer på att dricksvattenkloreringen ger upphov till en mångfald cancerogena föreningar i vattnet, bl.a. trihalometaner, säger docent Anders Grimwall, som är knuten till Naturvårdsverkets forskningsgrupp. Han säger vidare.
— Dricksvatten är det enda livsmedel, som medvetet och lagligt ges en tillsats av kemikalier, d.v.s klor, vilket ger upphov till cancerframkallande ämnen, varpå han avslutar med att konstatera.
— Om någon idag kommit på klorering som metod för att rena dricksvatten skulle den aldrig ha tillåtits!

klorOrsaken till vår tids största folksjukdom
Amerikanska Miljöskyddsstyrelsen (USEPA) går än hårdare fram i sin kritik emot kloreringen av dricksvatten, men av en helt annan orsak. Kloret i dricksvattnet har nämligen visat sig vara den huvudsakliga orsaken till åderförkalkning med hjärtinfarkt, hjärnblödning och andra cirkulationsstörningar som följd.

klorGigantisk ättestupa!
Dr. Joseph M. Price från Carsonville, Michigan var den forskare som först kom fram till att dricksvattenkloreringen är grundorsaken till vår tids största farsot! Över hälften av den industrialiserade världens människor går en för tidig död till mötes på grund av klorerat dricksvatten! Den exakta mekanismen bakom åderförkalkning känner man ännu inte till, men enligt både dr. Price och USEPA gör kloret i dricksvattnet att halten av det skyddande så kallade HDL-bundna kolesterolet minskar. Istället ökar halten av det i sammanhanget skadliga LDL-bundna blodfettet.

klorMycket få hjärtinfarkter före 1930
Dr. Price skriver att klorering av dricksvatten infördes allmänt i den industrialiserade världen i slutet av förra seklet, då man fann att det var ett billigt och effektivt sätt att ta död på bakterierna i dåtidens allt smutsigare dricksvatten.
I England till exempel, som för övrigt är känt för sin matkultur innehållande mycket så kallat mättat högriskfett, började man allmänt inte att klorera sitt dricksvatten förrän efter sekelskiftet. Fram till början av 30-talet hade man följdriktigt i England mycket få fall av infarkter och slaganfall. När sedan kloret i dricksvattnet under 10-20 års tid långsamt fått förgifta en hel befolkning började plötsligt fallen av infarkter att öka kraftigt. Idag har i England och i den övriga i-världen åderförkalkning blivit den klart vanligaste dödsorsaken.

Dr. Prices belackare hävdar givetvis att eftersom medellivslängden idag är så mycket längre, så kan man inte jämföra dödsorsaksfrekvenserna från sekelskiftet med till exempel 1940-talets. Dessutom lever vi ju numera ett mycket mera stressat liv.
Fel!
Att medellivslängden drastiskt har ökat sedan 1900-talets början, beror nästan uteslutande på att läkarvetenskapen lyckats få ner spädbarnsdödligheten till nära noll. Jämför man en slumpvis utvald grupp 50-åringar från år 1900 med en jämnårig dito från 1940, så visar det sig att den yngre generationen endast hade några månaders längre medellivslängd! Nästan inga av 1900 års 50-åringar avled av hjärtinfarkt eller stroke, medan fler än hälften av 1940 års 50-åringar gjorde det. I sanning en remarkabel förändring!
Vad beträffar den så kallade sanningen att stress skulle vara en viktig infarktorsak, så måste även den omprövas. Ett forskarteam i Berkeley, Kalifornien, som följt upp en grupp män sedan tidigt 60-tal har nämligen nyligen gjort den sensationella upptäckten att stress inte alls ökar infarktbenägenheten!

klorHel stad utan åderförkalkning
Under sin forskning fann dr. Price att i staden Roseto, Pennsylvania, är i princip de enda som dör av åderförkalkningens följder, de invånare som flyttar till andra orter med klorbehandlar tappvattnet. Fenomenet beror enligt forskarna på att Roseto-borna tar allt sitt dricksvatten direkt från en källa, som springer ur marken mitt i staden.

klorSoldater i Korea-kriget åderförkalkade som infarktpatienter
Läkarna blev minst sagt förbryllade, när man fann att många stupade 20-22 åriga soldater hade kranskärl, vilka var lika förkalkade som hos 70-åriga infarktpatienter. Inte förrän dr. Price betydligt senare lade fram sin teori om dricksvattenklorering kunde man förstå sambandet. I fält fick de amerikanska soldaterna förlita sig på det vatten de kunde finna i diken och vattendrag. För att skydda sig mot infektioner hade varje soldat i sin packning desinfektionstabletter (klor!), vilket gjorde vattnet drickbart (?!). På tablettuben angavs endast en minimidosering, varför de flesta dubblade eller till och med tredubblade densamma för att vara på den säkra sidan. Resultatet blev en mycket kraftig sänkning av det HDL-bundna kolesterolet i blodet och motsvarande ökning av det LDL-bundna. Detta i sin tur innebar att en massiv och hastig åderförkalkningsprocess påbörjades i de unga männens blodkärl!
Den som vill läsa mer om dr. Prices epokgörande forskning, och om de kliniska bevis han lägger fram, rekommenderar vi varmt hans bok Coronaries/Cholesterol/Chlorine.

klorLäkarvetenskapen enig — HDL-kolesterolet minskar infarktfrekvensen
Vid en uppmärksammad undersökning i Helsingfors av 2000 män med förhöjd blodfettsnivå kunde man, efter fem års behandling med en blodfettsmedicin, konstatera att halten HDL-fett i blodet ökade samtidigt som infarktfrekvensen minskade med en tredjedel. Då man nyligen utvärderade Helsingfors-projektet vid European Atherosclerosis Societies (EAS) konferens i London maj -88 var samlade läkarkåren enig om att en höjd halt av HDL-fett minskar frekvensen hjärtinfarkter högst påtagligt.

klorSänker halten av HDL-fett i blodet
Eftersom det enligt USEPA är ett medicinskt faktum att vattenklorering minskar halten av det mot åderförkalkning skyddande HDL-fettet, samtidigt som läkarvetenskapen vid EAS konferensen kom fram till att en hög HDL-fetthalt är väsentlig för minskad infarktfrekvens, frågar man sig om inte samhället genast måste börja angripa åderförkalkningens grundläggande orsak – kloreringen av dricksvattnet?!

(Webmasterns anm: Det var Dr. Price som påvisade att klor förhöjer halten LDL-kolesterol i blodet — USEPA har i föreliggande dokumentation bara vitsordat LDLets skadlighet i samband med åderförkalkning!)

klorVA-verken och distributionsnätet i landet svårt slitna
Underhållet av våra VA-verk med tillhörande vattenledningsnät är sedan årtionden svårt eftersatt. Även om man så småningom skulle kunna sluta med klorering i själva VA-verken (långsam sandbäddfiltrering eller UV-bestrålning av vattnet), kommer man inte inom överskådlig tid, och först efter 100-tals miljarder kronor i investeringar kunna garantera att dricksvattnet når konsumenterna såväl bakterie- som giftfritt. Detta, eftersom hela vattenledningsnätet är i stort behov av en totalrenovering.

klorBlodfettmedel – lönsam miljardindustri
Många av världens läkemedelsföretag har lagt ner 100-tals miljoner kronor på utveckling av blodfettsläkemedel, och nu börjar det ena preparatet efter det andra att lanseras på världsmarknaden. Att det är symtomen och inte orsaken man angriper tycks inte bekymra läkemedelsproducenterna. Snarare tvärt om! Så länge grundorsaken till åderförkalkningen inte undanröjas, garanteras läkemedelsindustrin en långvarig och mycket god avkastning på sitt investerade kapital. Vilken tillverkare av till exempel spänner skulle bli glad, om människor plötsligt upptäckte att det var bättre att laga hålet i taket än att köpa en ny spann?

klorStaten och läkemedelsindustrin – två maktfaktorer
Även om en stor del av landets befolkning skulle vilja att vi upphörde med klorering av vårt dricksvatten, kan vi nog lugnt konstatera att vare sig statsmakterna eller läkemedelsproducenterna kommer att vilja acceptera detta berättigade miljökrav. Staten å ena sidan skulle inte anse sig ha råd och läkemedelsföretagen å den andra skulle inte vilja gå miste om sina gigantiska framtida vinster på blodfettsläkemedel.
Nej, vi kommer nog att finna, att likt två dubbelspelare i tennis kom mer de att med alla till buds stående medel försöka slå tillbaka varje 'boll' från opinionen.

klorSanningen alltför kostsam
Vi kan på grund av ovan anförda skäl tillsvidare knappast räkna med vare sig statsmakternas eller läkemedelsindustrins erkännande av den hälsovådlighet dricksvattenkloreringen utgör. Härtill är sanningen i alla avseenden alltför kostsam.
Ej heller kan vi lita på myndigheternas försäkringar om att vattnet alltid är fritt från föroreningar, eftersom vi allt oftare tycks drabbas av infekterat och nedsmutsat tappvatten. Detta innebär att vi nu såväl som i framtiden själva måste ta ansvaret för slutreningen av vårt dricksvatten.

______________________

Referenser

J. M. Price, M.D., Coronaries/Cholesteroj/Chiorine, Jove Publ. Ine., N.Y., 1981

J. Peter Bera, Ph.D., USEPA, Letter to J.M. Price 15/1, Carsonville, 1987

M. Fox. Ph.D., Healthy Water for a Longer Life, H.W. Research, Austin, 1986

I. Atterstam, Sverige först i världen med nytt blodfettsmedel, SvD 890508. sid. 6

P. Nygren, Kloret skulle kunna undvikas, GP 880418, sid. 6

I. Kjerner, Skadar kloret vår hälsa?, Miljöaktuellt nr 2, 980218

Science News, Vem får hjärtinfarkt?. Forskning och Framsteg, nr 4188, sid. 25

*** Ovanstående är saxat ur informationsskriften Vattenbladet, utgåva Nr 2, tryckt mars -89 ***